Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

custom.domain handelend onder de naam/namen: Custom Name, custom.domain

Vestigings- & bezoekadres:
Laurens Rely
Blakerstraat 5
3201 Langdorp
Belgium

Toepassing

Het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij custom.domain houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze verzonden hebben. custom.domain kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden bv. bij bestelling gedaan door minderjarigen. Wij behouden ons tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen. Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres) Gelieve in dit geval contact op te nemen met De consument heeft het recht binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. custom.domain zal in dat geval het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, dit gebeurt meestal binnen een termijn van tien (10) werkdagen, nadat de producten zijn teruggestuurd. Informatie over het terugsturen van de bestelling kan je vinden onder het kopje ‘Retourprocedure en Herroepingsrecht’. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. custom.domain kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat deze zijn bestelling kan annuleren.

Prijzen en Betalingen

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan. Bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan vijftig (50) %. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de tien (10) dagen te annuleren. Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties. Actiecodes zijn niet geldig op reeds afgeprijsde producten. custom.domain kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of afbeeldingen. Voor alle aankopen accepteren wij online betaling via het betaalplatform van Mollie. De verzendingsprocedure van de bestelling wordt opgestart vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen is. Meer informatie over het beleid van Mollie kan je vinden via de link https://www.mollie.com/be/user-agreement of https://www.mollie.com/be/privacy.

Levering

Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant. Verzenden is gratis bij een bestelling vanaf vijftig (50) euro. Bij een bestelling onder de vijftig (50) euro worden de verzendkosten bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze. De levering gebeurt binnen België. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights. Dit betekent dat je elementen zoals ons logo, website, foto's, namen, teksten of kleurencombinatie niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Verlies of diefstal

custom.domain draagt het risico voor het verliezen van een levering of diefstal tot levering van het product aan de klant. Elke niet levering dient de klant schriftelijk aan ons te melden op het mailadres: . Dit moet gebeuren binnen een termijn van veertien (14) dagen. Wij behouden ons het recht te weigeren als de klant ons een te late melding van niet levering doet buiten de afgesproken termijn van veertien (14) dagen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het product na de levering aan de klant. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website custom.domain staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens deze gegevens worden vervaardigd en opgeslagen bij Sendcloud. Voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens of bij de bestelling. custom.domain zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. Meer informatie over hoe Sendcloud omgaat met je gegevens kan je bekijken op de volgende links: https://www.sendcloud.be/gdpr/ of https://www.sendcloud.be/algemene-voorwaarden/

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups e.d.)

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.

Retourprocedure en Herroepingsrecht

Je producten kan je gemakkelijk terugsturen naar het onderstaande adres, belangrijk is om aan te geven over welke bestelling het gaat. Het bestelling nummer kan je terugvinden onder de barcode op de bestelling. Terugsturen kan tot veertien (14) dagen na aankoop. Voor hulp tijdens het terugzenden, kan je ons contacteren via . De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico van de klant. Om gebruik te kunnen maken van dit verzakingsrecht, zal de klant de producten niet gebruiken op een manier waarop deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Als de kwaliteit van de producten werd geschaad of de geretourneerde producten niet volledig zijn, behoudt custom.domain zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. Afgeprijsde producten worden niet terugbetaald. Je kan ze wel retourneren en ontvangt in dit geval een waardebon in de plaats.

Privacy beleid

Voor meer informatie over ons privacy beleid klik hier.

Cookie beleid

Voor meer informatie over ons cookie beleid klik hier.

Adresgegevens

Laurens Rely
Blakerstraat 5
3201 Langdorp
Belgium

Terms and Conditions

Identity of the entrepreneur

custom.domain is trading under the name(s): Custom Name, custom.domain

Business & Visiting address:
Laurens Rely
Blakerstraat 5
3201 Langdorp
Belgium

Application

Placing an order or making a purchase at custom.domain means that the customer agrees to the applicability of these general terms and conditions, to the exclusion of all other terms and conditions. It is only possible to deviate from these general terms and conditions in writing, whereby the other provisions, terms or conditions remain in full force.

Quotations and acceptance of the order

All our quotations are without obligation. We are only bound by an order after we have sent it. custom.domain can, however, decide to subject the validity of the agreement to other conditions, for example when placing an order by minors. We also reserve the right to refuse any order. This decision can be made at its own discretion and without further justification. In this case we will inform the customer of this. If the customer does not receive a confirmation via e-mail after the order, the order may not have been processed or an error has occurred (eg incorrect e-mail address) In this case, please contact The consumer has the right to cancel the purchase within fourteen (14) days from the day following the delivery, without payment of a fine and without justification. custom.domain will in that case refund the amount of the returned purchase to the customer, this usually happens within a period of ten (10) working days, after the items are returned. More information can be found at ‘Return procedure and Right of withdrawal’. Each product offer is only valid until the stock runs out. custom.domain cannot be held liable for the unavailability of a product. If a product is no longer available, we will notify the customer as soon as possible so that he can cancel his order.

Prices and Payments

Unless otherwise specified in the agreement or additional conditions, the amounts owed by the consumer must be paid. In the absence of a reflection period within fourteen (14) days after the conclusion of the agreement. In the case of an agreement to provide a service, this period commences on the day after the consumer has received the confirmation of the agreement. When selling products to consumers, the general terms and conditions may never oblige the consumer to pay more than fifty (50) % in advance. When an advance payment is stipulated, the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service(s), before the advance payment has been made. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or specified to the entrepreneur. We reserve the right to change prices and rates to correct any errors. If this would be disadvantageous for the customer, he will be notified by e-mail and the customer has the right to cancel the order within ten (10) days. Percentage discount promotions can never be combined with other promotions. Promotional codes are not valid on already discounted products. custom.domain cannot be held liable for errors in quoted prices or conditions, or for errors in product descriptions or images. For all purchases we accept online payment via the payment platform of Mollie. The shipment procedure of the order starts from the moment the payment is received by us. For more information about Mollies agreements check next link https://www.mollie.com/be/user-agreement or https://www.mollie.com/be/privacy.

Delivery

Products are delivered to the delivery address provided by the customer with his order. Incorrect delivery addresses are the responsibility of the customer and may give rise to additional costs borne by the customer. Shipping is free with an order from fifty (50) euros. With an order under fifty (50) euros the shipping costs are specified separately and clearly depending on the chosen shipping method. Delivery is made within Belgium. The delivery of products will, as far as possible, occur within the time specified in the individual order confirmation. The stated delivery times are not binding, but are merely given as an indication. No delay in delivery can lead to a cancellation of the purchase or payment of damages for the benefit of the customer, except in the case of deliberate delay. We have the right to make partial deliveries. In the event of non-delivery of the goods, any amounts paid by the customer will be reimbursed without interest or other compensation.

Retention of Title

Our website, logos, texts, photos, names and in general all our communications are protected by copyrights. This means that you may not copy or reproduce elements such as our logo, website, photos, names, texts or color combination without our prior permission.

Complaints

In order to be admissible, complaints must reach us: in the case of a complaint for non-compliant delivery, eight (8) days after delivery and in case of hidden defects, eight (8) days after discovery of the defect or after the moment at which such discovery could reasonably have happened. The receipt of the goods by the customer covers every possible defect or non-conformity that could then be determined.

Loss or Theft

custom.domain bears the risk of losing a delivery or theft until delivery of the product to the customer. The customer must notify us in writing of any non-delivery at the mail address: . This must be done within a period of fourteen (14) days. We reserve the right to refuse if the customer notifies us of late delivery not within the agreed period of fourteen (14) days. We are not liable for loss, damage or theft of the product after delivery to the customer. We only guarantee damage resulting from intent or gross negligence. We are not liable for general or special indirect damage, of whatever nature, suffered by the customer.

Force of the majority

We are not liable for delays in execution or non-execution of our commitments due to events beyond our control, including production interruptions, difficulties in supply or shortages of raw materials, labor, energy or transport or delays in transport, strikes, lock-outs, work interruptions or other collective labor disputes that affect either ourselves or our suppliers, even if these events are foreseeable.

Personal data

By ordering on the website custom.domain, the customer explicitly allows the processing and use of his / her personal data. This data is produced and stored at Sendcloud. For purposes such as the administration of the customer base, the management of orders, deliveries and payments, marketing and advertising. Processing for marketing purposes and individualized advertising only takes place if the customer has explicitly agreed to this during or at the time of the order. custom.domain will not transfer the data to third parties. The customer has the right to view and correct all data and at all times has the right to oppose the processing for direct marketing purposes free of charge. For more information, the customer is invited to turn to the public register kept by the Commission for the Protection of Privacy in Brussels. For more information about how Sendcloud is using your data go to the links: https://www.sendcloud.be/gdpr/ or https://www.sendcloud.be/aleral-conditions/.

Proof

All Parties accept electronic proof (e-mail, back-ups, etc.) within the framework of their relations.

Severability

If an article of these conditions is declared invalid, this invalidity will not affect the validity of the other articles. If any part of these terms and conditions is declared too broad, the provision will be enforceable up to the maximum permitted by law. If any part of these terms and conditions is considered invalid, we reserve the right to replace this part.

Applicable law

All rights, obligations, offers and agreements to which these general terms and conditions apply, as well as the general terms and conditions themselves, are exclusively governed by Belgian law. All disputes will fall exclusively within the jurisdiction of the courts of the judicial district of Leuven.

Return procedure and Right of withdrawal

You can easily return your products to the address below. It is important to indicate which order it is about. The order number can be found under the barcode on the order paper. You can return it up to fourteen (14) days after delivery. For help during the return, you can contact us via The products must be returned completely, undamaged and in the original packaging at the customer's own risk. To be able to make use of this right of withdrawal, the customer will not use the products in a way in which they decrease in value or are damaged. If the quality of the products is damaged or the returned products are not complete, custom.domain reserves the right to refuse the returned products and / or to claim compensation for any loss of value. Discounted products are not reimbursed. You can return them and in this case you will receive a voucher instead.

Privacy Policy

For more information about our privacy policy you can click here.

Cookie Policy

For more information about our cookie policy you can click here.

Address data

Laurens Rely
Blakerstraat 5
3201 Langdorp
Belgium